Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Nabór do tarnowskich przedszkoli publicznych po raz kolejny będzie przeprowadzony z zastosowaniem ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU NABORU. Wprowadzany od kilku lat w wielu miastach system naboru znakomicie się sprawdza. Elektroniczna rekrutacja zapewnia spokojny, obiektywny i całkowicie bezpieczny nabór na wszystkich etapach. W serwisie internetowym https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/tarnow (po załadowaniu adresu nastąpi przekierowanie do adresu wiersz powyżej) sukcesywnie będą umieszczane istotne informacje na temat rekrutacji oraz sposobu i terminów zapisów, a także informacje o przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa.

Zasady rekrutacji

Rekrutację przeprowadza się w oparciu o:

– Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

– Uchwałę Nr XXXVI/358/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym.

– Zarządzenie Nr 3/2021 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 08 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina miasta Tarnowa jest organem prowadzącym.

Obowiązek przedszkolny

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat zamieszkałe na obszarze danej gminy.

2. W roku szkolnym 2021/2022 obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego mają dzieci 6-letnie ur. w 2015 r.

3. W roku szkolnym 2021/2022 oddziały przedszkolne liczą do 25 dzieci.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli publicznych przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu publicznym. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka. Wniosek o przyjęcia do przedszkola publicznego składa się odpowiednio do dyrektora wybranego przedszkola publicznego (najbardziej preferowanego) w terminie od 3 marca 2021 r.  od godz. 8.00 do 24 marca 2021. r do godz. 15.00.
Wniosek o przyjęcie do przedszkola publicznego może być zgłoszony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli publicznych. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli publicznych od najbardziej do najmniej preferowanych

Kryteria naboru

I etap postępowania rekrutacyjnego

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów o którym mowa powyżej, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria podstawowe (obowiązujące we wszystkich przedszkolach publicznych):
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotnie wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria brane pod uwagę łącznie, a ich wartość jest jednakowa – 30 pkt.

II etap postępowania rekrutacyjnego
W rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, brane są kryteria organu prowadzącego określone Uchwałą nr V/358/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym:
1) oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują lub studiują w systemie stacjonarnym albo kandydat jest wychowywany samotnie przez jednego rodzica (opiekuna prawnego) pracującego lub studiującego w trybie stacjonarnym – 5 pkt;
2) dogodne położenie przedszkola, do którego ma być przyjęty kandydat, względem miejsca pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata – 5 pkt;
3) rodzeństwo kandydata kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu, do którego ma być przyjęty kandydat – 10 pkt.
Dokumentami potwierdzającymi spełnienie w/w kryteriów są:
1) w przypadku kryterium określonego w pkt 1:
a) oświadczenie każdego z rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu bądź studiowaniu w systemie stacjonarnym, albo
b) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego kandydata
o zatrudnieniu bądź studiowaniu w systemie stacjonarnym,
2) w przypadku kryterium określonego w pkt 2 – oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) kandydata o jego miejscu pracy;
3) w przypadku kryterium określonego w pkt 3 – dane potwierdza dyrektor przedszkola, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat, na podstawie dokumentacji będącej
w posiadaniu przedszkola.
Oświadczenia składane są w oryginale. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Dokumenty składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego – zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego – odpisu lub wyciągu z dokumentu.

TERMINY REKRUTACJI

Określa Zarządzenie nr 3/2021 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 08 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina miasta Tarnowa jest organem prowadzącym.

Szczegóły dostępne na stronie Edunet: KLIKNIJ TUTAJ

UWAGA

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia edukacji przedszkolnej w okresie od 21 kwietnia 2020 r. od godz. 12.00 do 23 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 a w postępowaniu uzupełniającym od 23 czerwca 2020 r. od godz. 12.00 do 25 czerwca 2020 do godz. 15.00.

Brak potwierdzenia woli w w/w terminach będzie skutkowało wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych i utratą miejsca w przedszkolu.

4. Postępowanie odwoławcze

– W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola.

– Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

– Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

– Dyrektor publicznego przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

– Do postępowania uzupełniającego powyższe przepisy stosuje się odpowiednio.

UWAGA!
O przyjęciu dziecka do przedszkola publicznego w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola, a gdy przyjęcie dziecka wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy placówki powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

66 − 63 =